เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือ-การเลื่อนระดับ11
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี11
คู่มือ-การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน11
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256011
คู่มือ-การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ11
คู่มือ-แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน11
คู่มือ-การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ11
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านพัสดุ11
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย11
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ11
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์1135

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB