เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

วันที่ 27 มิ.ย. 60 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
แชร์

เอกสารทั้งหมด 18 ชุด

1.การแจ้งขุดดิน.pdf76.52 KB
2.การแจ้งถมดิน.pdf75.69 KB
3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf72.11 KB
4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf72.27 KB
5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf75.00 KB
6.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf74.35 KB
7.การรับชำระภาษีป้าย.pdf75.39 KB
8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf68.96 KB
9.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf68.12 KB
10.การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม72.75 KB
11.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น.pdf73.18 KB
12.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่.pdf74.03 KB
13.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf69.50 KB
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf77.74 KB
15.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf75.10 KB
16.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf75.46 KB
17.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์.pdf72.67 KB
18.การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง.pdf73.90 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB