เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายภานุพงศ์ เสริมสิรินาวา

  ปลัดอบต.สระกรวด

 • นางสาวภัทร์ฐิตา บริพัฒน์วิบูล

  รองปลัดอบต.สระกรวดสำนักปลัด

 • นายกชดา ทุมทา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายพิตรพิบูล อุ่นแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายศรัณย์ บุญเอนก

  นิติกร

 • นายสมัคร น้อยเจริญ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสำรวย พ้นภัย

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายนิวัฒน์ แถสูงเนิน

  พนักงานดับเพลิง

 • นายชยธร เจริญพันธ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวรชิต อาษาเสนา

  พนักงานดับเพลิง

 • นายพงษ์ศักดิ์ บุญสันเทียะ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายทวีวัฒน์ ทองบ่อ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายศักดิ์สิทธิ์ นิลผาย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสิทธิโชค อ่อนจู

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุขุม กัลยาณมิตร

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวีระพงษ์ ฟากหนองดู่

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวชญานี ตองอ่อน

  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

 • นายวิไลย์ ภิรมย์จิต

  คนงานตกแต่งสวน

 • นางสายทอง จิตงาม

  แม่บ้าน

 • พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • นางสาวสมคิด สีชน

  ผอ.กองคลัง

 • นางสาวนีร คำผา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางดวงใจ น้อยเจริญ

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางสาวชนาการต์ ธงสันเทียะ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • นางสาวธนพร กุมพะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกนกพร ศิริจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายสำราญ สงเคราะห์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายมานิตย์ งามเลิศ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • ว่าที่ร้อยตรีกอบเกรียรติ วันทะมาตร

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายศราวุธ พ้นภัย

  ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 • นายพรศักดิ์ สรวงศ์

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสุภาพร แสงลา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวผกามาศ จันทร์ป๊อก

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกนิษฐา ดาวแจ้ง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางศรีนวล จอมคำสิงห์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนิตยา มุทาวัน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปราณี เมาะราษี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนิตยา เลียมตะคุ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวภัทร์ฐิตา บริพัฒน์วิบูล

  รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายชัยยา แผงนาง

  คนงานเก็บขนมูลฝอย

 • นายพิชิต พุฒพิมพ์

  คนงานเก็บขนมูลฝอย

 • นายสมเด็จ แสงสิงห์

  คนงานเก็บขนมูลฝอย

 • นายโสภี ชำนาญ

  คนงานเก็บขนมูลฝอย

กองสวัสดิการสังคม

 • พันจ่าเอกสมชาย ทองมี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • จ่าเอกเกรียงศักดิ์ เกียมขุนทด

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางน้ำอ้อย รักผล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

0.02s. 0.75MB