เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

  • นายภานุพงศ์ เสริมสิรินาวา

    ปลัดอบต.สระกรวด

  • นางสาวภัทร์ฐิตา บริพัฒน์วิบูล

    รองปลัดอบต.สระกรวดสำนักปลัด

  • นายกชดา ทุมทา

    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  • นายพิตรพิบูล อุ่นแก้ว

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • นายศรัณย์ บุญเอนก

    นิติกร

  • นายสมัคร น้อยเจริญ

    พนักงานขับรถยนต์

  • นางสำรวย พ้นภัย

    เจ้าพนักงานธุรการ

  • นายนิวัฒน์ แถสูงเนิน

    พนักงานดับเพลิง

  • นายเอกฤทธิ์ สายคำทอน

    พนักงานดับเพลิง

  • นายชยธร เจริญพันธ์

    พนักงานดับเพลิง

  • นายนิยม วินทะชัย

    พนักงานดับเพลิง

  • นายวรชิต อาษาเสนา

    พนักงานดับเพลิง

  • นายพงษ์ศักดิ์ บุญสันเทียะ

    พนักงานดับเพลิง

  • นายทวีวัฒน์ ทองบ่อ

    พนักงานดับเพลิง

  • นายศักดิ์สิทธิ์ นิลผาย

    พนักงานดับเพลิง

  • นายสิทธิโชค อ่อนจู

    พนักงานดับเพลิง

  • นายสุขุม กัลยาณมิตร

    พนักงานดับเพลิง

  • นายวีระพงษ์ ฟากหนองดู่

    พนักงานดับเพลิง

  • นายวิไลย์ ภิรมย์จิต

    คนงานตกแต่งสวน

  • นางสายทอง จิตงาม

    แม่บ้าน

กองคลัง

  • นางสาวสมคิด สีชน

    ผอ.กองคลัง

  • นางสาวสุภาพร เก่งนอก

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  • นางสาวนีร คำผา

    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

  • นางดวงใจ น้อยเจริญ

    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  • นางสาวชนาการต์ ธงสันเทียะ

    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • นางสาวเกวลีน แสนสุข

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

  • นายสำราญ สงเคราะห์

    ผู้อำนวยการกองช่าง

  • นายมานิตย์ งามเลิศ

    ผู้ช่วยช่างโยธา

  • ว่าที่ร้อยตรีกอบเกรียรติ วันทะมาตร

    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  • นายศราวุธ พ้นภัย

    ผู้ช่วยช่างสำรวจ

  • นายพรศักดิ์ สรวงศ์

    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

  • นายองอาจ เพิ่มขึ้น

    ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • นางสุภาพร แสงลา

    ครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวผกามาศ จันทร์ป๊อก

    ครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวกนิษฐา ดาวแจ้ง

    ครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางศรีนวล จอมคำสิงห์

    ครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวนิตยา มุทาวัน

    ครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวปราณี เมาะราษี

    ครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวนิตยา เลียมตะคุ

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

  • นางสาวภัทร์ฐิตา บริพัฒน์วิบูล

    รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
    ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • นายชัยยา แผงนาง

    คนงานเก็บขนมูลฝอย

  • นายพิชิต พุฒพิมพ์

    คนงานเก็บขนมูลฝอย

  • นายสมเด็จ แสงสิงห์

    คนงานเก็บขนมูลฝอย

  • นายโสภี ชำนาญ

    คนงานเก็บขนมูลฝอย

กองสวัสดิการสังคม

  • พันจ่าเอกสมชาย ทองมี

    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  • จ่าเอกเกรียงศักดิ์ เกียมขุนทด

    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  • นางน้ำอ้อย รักผล

    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

0.01s. 0.75MB