เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสอาด นามแสง

  ประธานสภาอบต.สระกรวด

 • นายอุลัย อาษาเสนา

  รองประธานสภาอบต.สระกรวด

 • นายสุคล ชำนาญ

  เลขานุการสภาอบต.สระกรวดสมาชิกสภา

 • นางอมร สอลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายอุทัย เมฆขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมชาย ไชยะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายประสม โชสูง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายอานนท์ รัตนมงคล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายศักดิ์ดา แสนธนู

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายพงษ์พัฒน์ โสภาพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสุรัตน์ ผ่านพินิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายขาว พลอยกลาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสังคม ชวนขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายประภัสสร โนนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางละเมียด มะลิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางพากเพียร ประคองศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางสาวนภสินธุ์ พรมวิเศษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสมปอง มอมขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายเรวัฒน์ เกตุยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นางอรกช พัฒน์ชูชีพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นางศิริรัตน์ เพ็งสุวรรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายพิสิษฐ์ ราชวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายสมพร เหล็กเพชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายเกรียงไกร เบาสูงเนิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายสุเทพ อนันต์สลุง

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายทองดี พรมวิเศษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

0.02s. 0.50MB