เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมเบี้ยยังชีพผู้พิการและคนชรา แก้ปัญหาการบริหารให้ฉับไว
ใส่ใจการบริหารงบประมาณ ประสานความร่วมมือกับชุมชน ”ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบการคมนาคม
๒. การพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
๓. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
๔. การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและนันทนาการ
๓. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน
๒. การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา
๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสาธารณสุขชุมชน
๒. การส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการศึกษา นักเรียน และเด็กเล็ก
๒. การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
๑. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
0.01s. 0.50MB