เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563114 ก.ย. 63
จดหมายข่าว1324 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้1721 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2510 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแสผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง จำนวน 2 คน2023 ก.ค. 63
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25634429 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข5320 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4614 พ.ค. 63
แจกหน้ากากผ้าให้แต่ละหมู่บ้าน668 เม.ย. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 191788 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 20196312 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกรวด7712 มี.ค. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 638624 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 25637721 ก.พ. 63
งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 256311611 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 256313530 ม.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด9428 ม.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ11515 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25638513 ม.ค. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน8213 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB