เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการวัยเรียน ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี 2563107 เม.ย. 64
กิจกรรมจิตอาสา215 เม.ย. 64
โครงการจิตอาสาพระราชทาน6827 พ.ย. 63
โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สุขใจ ประจำปี 25631512 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563824 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้7921 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น9410 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแสผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง จำนวน 2 คน7823 ก.ค. 63
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 256311929 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข12220 พ.ค. 63
แจกหน้ากากผ้าให้แต่ละหมู่บ้าน1248 เม.ย. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 193348 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 201912212 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกรวด15112 มี.ค. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 6317024 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 256313721 ก.พ. 63
งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 256323311 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านการกีฬา ประจำปี 2563647 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 256321330 ม.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด16128 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB