เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565178 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565218 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563234 ก.ย. 63
จดหมายข่าว2724 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้3021 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4210 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแสผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง จำนวน 2 คน3423 ก.ค. 63
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25636429 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข6920 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง6014 พ.ค. 63
แจกหน้ากากผ้าให้แต่ละหมู่บ้าน798 เม.ย. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 192138 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 20197512 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกรวด9212 มี.ค. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 6310024 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 25638821 ก.พ. 63
งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 256314411 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านการกีฬา ประจำปี 2563167 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 256314930 ม.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด10528 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB