เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 708/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการวัยเรียน ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การ "ปิดป่า" โดยห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสาอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอเชิญดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศแจ้ง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
อบต.พุเตย โดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ นำโดยท่านนายกโยธิน ภัทรปิติตานนท์ ได้ดำเนินการออกสำรวจความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือเบื้องตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับถนนกีดขวางการเดินทางสัญจร และจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยครัศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เรื่อง รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
สารจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2564อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ติดต่อราชการปลอดภัยห่างไกลโควิด-19อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ร่วมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการถนนปลอดฝุ่นอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สร้างความปลอดภัย ก่อนเปิดเรียน โรงเรียนห่างไกลโควิด-19อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เปิดเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิดอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
อบต.โคกปรง วางแผนกักเก็บน้ำรับภัยแล้งอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 ในศาสนสถาน ตลาดสด โรงเรียน และสถานที่ราชการในตำบลโคกปรงอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ผู้สูงอายุ สุขกาย สบายใจ อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.27s. 0.50MB