เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินิ ประจำปีพุทธศักราช 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายกโยธิน ภัทรปิติตานนท์ ประธรรมกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.พุเตย ร่วมกับกิ่งอาชาดวิเชียรบุรี มอบสังกะสีและถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบวาตภัยจำนวน 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่วันที่ 26พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในเขตพืสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
คณกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ตำบลพุขาม จำนวน 5 รายสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค อบต.คลองกระจัง ออกพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระจังเพื่อยับยั้ง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 63อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันโควิด-19อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 32563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม2562-เดือนธันวาคม 2562)อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
นายพินิจ รอดน้อย นายกอบต.ปากดุก มอบหมายให้คณะบริหาร ปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปากดุก ร่วม รพสต. อสม.ตำบลปากดุก เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมตรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลาย นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ปากดุกได้นำทรายอะเบอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดสงขลาอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2563 รายเดือนอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม (พช0218/2083) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน (พช0218/ว692) สนป.,กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/66 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.75MB