เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เขอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ตารางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล รักาาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตพบลภูน้ำหยด และนายประจวบ นาคนิยม ประธานสภา พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ภูน้ำหยด พานักศึกษาจอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2563-2564)อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจภาคสนามตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไว้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น สปก. โฉนด. นส.3ก ฯลฯ 4.ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธาน พิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 15 บ้านวังลึง โดยมีหัวส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่วอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญใต้ - บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งบุญเจริญใต้อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - โค้งวิไล หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทรอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีแซว หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียนอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาถวาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต. – สระประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/52 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.75MB