เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 63อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/35 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB