เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4528 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25636510 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด603 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25636429 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด7112 มิ.ย. 63
ประกาศอำเภอศรีเ่ทพ 2035 มิ.ย. 61
ประกาศ อบต.สระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม12315 ส.ค. 60
ประกาศขอเชิญปรประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วม 1282 ส.ค. 60
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี_255913020 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยแรก11920 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยที่สอง11320 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยที่สาม12120 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ_ประจำปี_2559_สมัยที่หนึ่ง12520 มิ.ย. 54
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB