เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4218 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25633510 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด343 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25633629 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด4712 มิ.ย. 63
ประกาศอำเภอศรีเ่ทพ 1625 มิ.ย. 61
ประกาศ อบต.สระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม10015 ส.ค. 60
ประกาศขอเชิญปรประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วม 1082 ส.ค. 60
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี_255910920 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยแรก9920 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยที่สอง9320 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยที่สาม9920 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ_ประจำปี_2559_สมัยที่หนึ่ง10220 มิ.ย. 54
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB