เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด73 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563429 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด1312 มิ.ย. 63
ประกาศอำเภอศรีเ่ทพ 1045 มิ.ย. 61
ประกาศ อบต.สระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม7015 ส.ค. 60
ประกาศขอเชิญปรประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วม 782 ส.ค. 60
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี_25598120 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยแรก6820 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยที่สอง6420 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี_2559_สมัยที่สาม6920 มิ.ย. 54
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ_ประจำปี_2559_สมัยที่หนึ่ง7320 มิ.ย. 54
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB