ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
      โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้นำชุมชน อสม. อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ อบต.สระกรวด
      กองทุน สปสช.
      งานกิจการสภา
      แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
      กำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งานการเจ้าหน้าที่
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      งานวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      บ่อน้ำพุร้อนบ้านวังขาม
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองทุน สปสช. ] 
      

 

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลสระกรวด
ปี 2555

12-13 ก.ย.2555

    ทำรายการเมื่อ: 03-ตค.-12at 12:28
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5679 8989  โทรสาร. 0 5679 9773  Email : info@ssrakruad.go.th
Copyright
2011 srakruad.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design