ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
      กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557
      กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการงานรับจดทะเบียนพาณิชย์
      โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้นำชุมชน อสม. อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ อบต.สระกรวด
      กองทุน สปสช.
      งานกิจการสภา
      แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
      ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
      รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2557
      ประกาศสมัยประชุมสภาประจำปีงบประมาณ 2556
      ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
      ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
      ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      งานการเจ้าหน้าที่
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      บ่อน้ำพุร้อนบ้านวังขาม
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองทุน สปสช. ] 
      

 

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลสระกรวด
ปี 2555

12-13 ก.ย.2555

    ทำรายการเมื่อ: 03-ตค.-12at 12:28
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5679 8989  โทรสาร. 0 5679 9773  Email : info@ssrakruad.go.th
Copyright
2011 srakruad.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design